top of page

תנאי שימוש

עדכון אחרון: מרץ 2024

חברת מנטמי בע"מ, ח.פ. 516871167 (להלן: "מנטמי", "אנחנו" או "אנו") פיתחה ומפעילה אתר לתמיכה בתהליכי ליווי תעסוקתי הכולל תכנים ייעודיים למשתמשים המבקשים לפתח ולקדם את הפן המקצועי שלהם (להלן: "האתר" ו"השירותים" בהתאמה). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את גישתך ושימושך בשירותים (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות שלנו, המפורסמת ב-www.mentme.co, מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידינו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). המונח "את/ה"/"הנך", הוא כל מי שמשתמש באתר ו/או בשירותים. לכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר בכתובת support@mentme.co.

 

אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר/ת", את/ה מעיד/ה על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. בכפוף לכל דין, מנטמי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון כאמור יהיה בתוקף מהמועד הקבוע כפי שפורסם באתר. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנטמי.

השירותים

בכפוף לאמור בתנאי השימוש, הנך רשאי/ת להשתמש בשירותים כדלהלן:

 1. גישה ו/או שימוש בשירותים מותרים רק לשימוש אישי בלבד, ולא לשימוש מסחרי, בהתאם לתנאי השימוש. כל שימוש אחר בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מנטמי.
   

 2. השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך יצירת חשבון הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר/י את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן/בת שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואת/ה כשיר/ה להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
   

 3. השירותים יאפשרו לך לרכוש מוצרים מסוימים, לרבות סדנאות ו/או מפגשים אישיים עם מדריכ/ה (להלן: "מנטור/ית", ויחדיו להלן: "המוצרים") בהתאם להעדפותייך. מובהר כי המנטורים אינם עובדים של מנטמי, ומנטמי אינה נושאת בכל אחריות לכל מעשה או מחדל של מנטור/ית. מנטמי נוקטת במאמצים מסחריים סבירים על מנת לוודא שכל מנטור יהיה בעל כישורים וניסיון בתחומי הפעילות של המנטור. מובהר כי מנטמי אינה עוסקת בתיווך עבודה, ואינה מתחייבת כי השירותים ו/או כל מוצר ו/או תוכן במסגרתם יהיו מועילים ו/או יסייעו במציאת עבודה. בכפוף לכל דין, מנטמי רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או להפסיק להציע את המוצרים המוצעים בכל עת.
   

 4. השירותים מתבססים בחלקם על מערכות חברת WIX. מובהר כי השימוש בחלק מהשירותים עשוי להיות כפוף גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של WIX.
   

 5. בכפוף לכל דין, מנטמי שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. בכפוף לכל דין, מנטמי אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול השירותים.

יצירת חשבון

 1. על מנת להשתמש בשירותים, בכפוף ולאחר הסכמתך לתנאי השימוש, עליך ליצור חשבון משתמש. במהלך ההרשמה, נבקש ממך למסור לנו מידע מסוים, לרבות שמך המלא, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
   

 2. את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר ו/או החשבון שלך ועל הפעילות שלך בעת השימוש בשירותים, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. מנטמי לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. את/ה מסכימ/ה ומתחייב/ת לשפות ולפצות את מנטמי בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים (ככל שרלוונטי), אלא אם הודעת למנטמי בכתובת support@mentme.co על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאת/ה מבקש/ת את חסימתו. מנטמי איננה מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים.
   

 3. הנך מוזמנ/ת ליצור עמנו קשר בכתובת  support@mentme.co בכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת לפעילות ולתקינות השירותים

השעיה, ביטול, וסגירת חשבון

 1. הנך רשאי/ת לבקש את סגירת חשבונך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת בקשה למנטמי לכתובת support@mentme.co. מנטמי תסגור את חשבונך בהקדם לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך.
   

 2. הנך מאשר/ת כי ידוע לך כי מנטמי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו, במתן התראה מראש בת שלושה (3) ימים על כך, מכל סיבה שהיא. בכפוף לכל דין, עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היו זמינים לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי/ת להירשם מחדש ללא אישור מפורש ממנטמי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר ו/או תישלח לכל אמצעי תקשורת אחר הידוע לנו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע עסקה לרכישת מוצר מסוים יעמדו בתוקף עד להשלמת אותה העסקה, ללא שינוי. בכפוף לכל דין, מנטמי אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול השירותים.
   

 3. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי מנטמי תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות שיפוי, כל הצהרותיך שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
   

 4. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו הולמת. מנטמי שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בשירותים. מנטמי תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

מחירים ותשלום

 1. מחירי המוצרים המוצעים באתר הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום, וכוללים מע"מ. מנטמי תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה אחראי/ת באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאת/ה מבצע/ת עבור רכישות שתבצע/י, ככל שקיימים.
   

 2. בעת ביצוע תשלום תתבקש/י לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר לספק שירותי התשלום והסליקה המקוונים של מנטמי (להלן: "ספק שירותי התשלום"). את/ה מאשר/ת בזאת למנטמי לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי או אמצעי התשלום המסופק באמצעות ספק שירותי בתשלום. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי התשלום יהיה כפוף לתנאים ומדיניות הפרטיות של אותה ישות. אנא עיינ/י בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, מנטמי אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.
   

 3. תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי פג תוקף או אשר מספרו שגוי, או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, ומנטמי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות זאת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, מנטמי שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עליך לשפות את מנטמי בגין כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך, לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור על כך בדואר האלקטרוני שסיפקת בעת הרשמתך.
   

 4. כל התשלומים המשולמים למנטמי יבוצעו בשקלים ויכללו מס ערך מוסף לפי דין. בכפוף לכל דין והאמור מפורשות בתנאי שימוש אלה, כל תשלום הינו סופי ולא ניתן לביטול.

מדיניות ביטול

באפשרותך לבטל עסקה שביצעת לרכישת מוצר במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן:

 1. באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה למנטמי במשרדיה בכתובת פיינשטיין 3, לוד, בטלפון   972-2-5617702+, בדואר רשום לכתובת פיינשטיין 3, לוד, בדואר אלקטרוני לכתובת support@mentme.co או באמצעות האתר בכתובת
  www.mentme.co. בהודעות ביטול עליך להזין את שמך, מספר תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר הזמנה.
   

 2. בעסקה לרכישת שירות. (למשל - סדנא או פגישה בודדים):
  ​הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין מנטמי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי מנטמי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

  אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.

  אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
   

 3. בעסקה לרכישת שירות שהיא עסקה מתמשכת. (למשל - מנוי או סדרת סדנאות)
  הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין מנטמי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי מנטמי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

  אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.

  אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יצוין כי ככל שעד למועד הביטול כבר קיבלת גישה להשתמש בשירותים, נהיה רשאים לגבות ממך את התמורה היחסית בעבור השירותים כאמור.

תוכן

 1. תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע, וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל (להלן: "תוכן"). כמו כן, השירותים מאפשרים לך להוסיף או לשלוח תוכן ו/או נתונים מסוימים (להלן: "תוכן המשתמש").
   

 2. הנך אחראי/ת באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך שולח/ת ו/או מעלה במסגרת השירותים. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאת/ה מחזיק/ה בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות או לשלוח את תוכן המשתמש לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל תוכן משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים בתוכן ו/או על ידי משתמש כזה או אחר, ואנו דוחים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.
   

 3. אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, מנטמי אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש בשירותים. מנטמי רשאית לעשות כן, וגם רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אי אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו.
   

 4. בכפוף לכל דין, מנטמי אינה אחראית על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול/ה להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר/ת בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת.

מגבלות תוכן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב/ת שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאת/ה מאמינ/ה, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע במנטמי ו/או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, גזענות או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמיתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה, או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בשירותים. את/ה מתחייב/ת כי את/ה (ו/או מי מטעמך) לא תעשה/תעשי אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה/תשני, תערוכ/י, תעתיק/י, תשאב/י מידע, תתאימ/י, תעניק/י רישיון משנה, תתרגמ/י, תמכור/תמכרי, תבצע/י פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק/י או תרכיב/י מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה/י לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב/י את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה/י כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של מנטמי; (4) תשתמש/י בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה/י לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג מנטמי ו/או תמסור/תמסרי תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה/תעלי לאתר, תעביר/י, תשלח/י או תשדר/י כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה/י שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף/תאספי או תאגור/תאגרי מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיצ/י דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים בשירותים; או (7) תעשה/תעשי כל שימוש בשירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

קניין רוחני

 1. האתר, השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של מנטמי או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו למנטמי להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של מנטמי או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת בשירותים ו/או המוצרים הייחודים או הבלעדיים למנטמי, שמורים למנטמי. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא בשירותים או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מנטמי. כמו כן, אין להכניס בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן השירותים בלא קבלת הסכמתה של מנטמי מראש ובכתב.
   

 2. תוכן המשתמש שאת/ה מזינ/ה, שולח/ת, מפרסמ/ת ו/או מעלה בעת השימוש בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם השירותים, את/ה מעניק/ה למנטמי, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור עבור מתן השירות ושיפור שירותי מנטמי, לרבות שימוש מסחרי בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה מודע/ת לכך שכל תוכן משתמש שתבחר/י לפרסם באתר יהיה חשוף למבקרי האתר ו/או משתמשים אחרים.

הגבלת אחריות

 1. בכפוף לכל דין, מנטמי לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן בשירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם לצורך מסוים, לתיאורם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת השירותים, או לתוצאה כלשהי, לרבות הצלחתך ברכישת כלים ו/או מציאת עבודה. בכפוף לכל דין, מנטמי לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש בשירותים. הנך מתחייב/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך ואת/ה מסכימ/ה, כי השימוש בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE), בהתאם להחלטת מנטמי ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.
   

 2. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנטמי ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית ומנטמי דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות השירותים ו/או שהתוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
   

 3. בכפוף לכל דין, מנטמי דוחה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי דין, ואינה מתחייבת כי השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות מנטמי, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל מנטמי או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי מנטמי בקשר לכך. הנך מודע/ת לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
   

 4. בכפוף לכל דין, מנטמי, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי עקיף, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירותים, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן מידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם מנטמי קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. במידה המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של מנטמי במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הגבוה מבין: (א) הסכום ששילמת למנטמי בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית, או (ב) מאה ש"ח (100₪).
   

 5. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי מנטמי במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לסיכונים הכרוכים בכך ואת/ה פוטר/ת את מנטמי מכל אחריות לכך.

שיפוי

הנך מתחייב/ת לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בשירותים. בהתאם, הנך מסכימ/ה לשפות את מנטמי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג'), הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו את/ה כפופ/ה; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של מנטמי ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו את/ה אחראי/ת על פי כל דין.

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו או כי יוצעו לך שירותים של צדדים שלישיים שיסופקו לך מחוץ לאתר ו/או שאינם באחריות מנטמי. הקישורים, והשירותים הנמצאים לעיל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד. אין לנו שליטה על שירותים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה. שירות כאמור עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים כפי שייקבעו על ידי הספק הרלוונטי. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי.

שונות

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין מנטמי או מסמיך אותך לפעול מטעם מנטמי. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בשירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. מנטמי רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי/ת להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את/ה מסכימ/ה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

bottom of page