top of page

מדיניות ביטול עסקאות

עדכון אחרון: מרץ 2024

מדיניות ביטול עסקאות זו (להלן: "מדיניות הביטולים") של חברת מנטמי בע"מ, ח.פ. 516871167 (להלן: "מנטמי", "אנחנו" או "אנו"), המפעילה את אתר זה לטובת תמיכה בתהליכי ליווי תעסוקתי הכולל תכנים ייעודיים למשתמשים המבקשים לפתח ולקדם את הפן המקצועי שלהם (להלן: "האתר"), כפופה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר המפורסמים לעיל (להלן: "תנאי השימוש"). מונחים אשר לא הוגדרו במפורש במדיניות ביטולים זו יקבלו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

 

באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה למנטמי במשרדיה בכתובת פיינשטיין 3, לוד, בטלפון 02-5617702, בדואר רשום לכתובת אלנבי 69, תל אביב,בדואר אלקטרוני לכתובת support@mentme.co או באמצעות האתר בכתובת www.mentme.co. בהודעות ביטול עליך להזין את שמך, מספר תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר הזמנה.

בעסקה לרכישת שירות. (למשל – סדנא או פגישה בודדים) 

 1. הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין מנטמי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי מנטמי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
   

 2. אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
   

 3. אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בעסקה לרכישת שירות שהיא עסקה מתמשכת. (למשל – סדרת סדנאות)

 1. הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין מנטמי (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש/י על-ידי מנטמי להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
   

 2. אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
   

 3. אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יצוין כי ככל שעד למועד הביטול כבר קיבלת גישה להשתמש בשירותים, נהיה רשאים לגבות ממך את התמורה היחסית בעבור השירותים כאמור.

בכל שאלה או בקשה בקשר עם מדיניות ביטולים זו, באפשרותך לפנות למנטמי באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים לעיל.

bottom of page